QUANG PHỔ HẤP PHỤ NGUYÊN TỬ

I. Quang phổ hấp phụ nguyên tử là gì ?

Phương pháp AAS được viết tắt từ phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (Atomic Absorption Spectrophotometric). Các nguyên tử ở trạng thái bình thường thì chúng không hấp thu hay bức xạ năng lượng nhưng khi chúng ở trạng thái tự do dưới dạng những đám hơi nguyên tử thì chúng hấp thu và bức xạ năng lượng. Mỗi nguyên tử chỉ hấp thu những bức xạ nhất định tương ứng với những bức xạ mà chúng có thể phát ra trong quá trình phát xạ của chúng. Khi nguyên tử nhận năng lượng chúng chuyển lên mức năng lượng cao hơn gọi là trạng thái kích thích. Quá trình đó gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ của nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp thu nguyên tử.

Hấp thụ nguyên tử

II. Nguyên lý hoạt động.

Khi đèn làm việc, catot được nung đỏ, giữa catot và anot xảy ra sự phóng điện liên tục. Do sự phóng điện đó mà một số phân tử khí bị ion hóa. Các ion vừa được sinh ra sẽ tấn công vào catot làm bề mặt catot nóng đỏ và một số nguyên tử kim loại trên bề mặt catot bị hóa hơi và nó trở thành những nguyên tử kim loại tự do. Khi đó dưới tác dụng của nhiệt độ trong đèn HCl đang được đốt nóng đỏ, các nguyên tử kim loại này bị kích thích và phát ra phổ phát xạ của nó. Đó chính là phổ vạch của chính kim loại làm catot rỗng. Nhưng vì trong điều kiện làm việc đặc biệt của môi trường khí trơ có áp suất thấp, nên phổ phát xạ đó chỉ bao gồm các vạch nhạy của kim loại đó.

nguyen ly hoat dong

III. Ứng dụng của quang phổ hấp phụ nguyên tử.

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử là một kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và phát triển rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật , trong sản xuất nông nghiệp , công nghiệp , y dược , địa chất , hóa học . Nhất là ở các nước nước phát triển , phương pháp phân tích theo phổ hấp thụ nguyên tử đã là một phương pháp tiêu chuẩn để phân tích lượng vết kim loại trong nhiều đối tượng mẫu khác nhau như : đất , nước , không khí , thực phẩm… Ở nước ta kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS cũng đã được chú ý và phát triển trong những năm gần đây đặc biệt là trong các trường đại học viện nghiên cứu hầu như được trang bị khá tốt những thiết bị này để phục vụ cho nghiên cứu giảng dạy và dịch vụ phân tích . Hiện nay trong thực phẩm , phương pháp này là một trong những công cụ đắc lực để xác định hàm lượng các kim loại và những nguyên tố độc hại có trong thực phẩm.

IV. Các phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử

a. Kỹ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa, sử dụng khí C2H2 và không khí nén hoặc oxit nitơ (N2O), gọi là Flame AAS.
b. Kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa, sử dụng lò đố điện, gọi là ETA-AAS
(Electro -Thermal-Atomization AAS

phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử

V. Nhà cung cấp và giá máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

Hiện tại các dòng thiết bị và các nhà cung cấp tại Việt Nam như sau

Nhà cung c ấp và giá máy quang ph ổ h ấp ph ụ nguyên t ử

VI. Hoá chất và dụng cụ cần thiết vận hành thiết bị quan phổ hấp phụ nguyên tử

a. Một số hóa chất và dung dịch thường dùng bằng lò graphic:

  1. Nước cất không chứa kim loại
  2. Acid chloclohydric, HCl (1:1) đậm đặc
  3. Acid HNO3 (1:1) đậm đặc
  4. Dung dịch chỉ thị hiệu chỉnh nền

b. Các loại khí yêu càu cho máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

khí yêu càu cho máy quang phổ hấp phụ nguyên tử